תנאי שימוש – אתר " כפר נהר הירדן"

1 .כללי
1.1 .אתר "כפר נהר הירדן" בכתובת il.org.jvr.www( להלן: "האתר "(, מופעל על ידי העמותה כפר
נהר הירדן )ע"ר(, מספר עמותה: 580355584 ,מגבעת אבני )להלן: " העמותה "(.

2.1 .האתר מאפשר, בין היתר, מתן תרומות בדרך של מכירת מוצרים ושירותים למשתמש, מתן
תרומות באמצעות פלטפורמות חיצוניות, וכן כולל מידע אודות שירותים שונים אותם מעניקה
העמותה למטופליה ומידע כללי ואינפורמטיבי על העמותה ופועלה.

3.1 .תנאי השימוש להלן )להלן: "תנאי השימוש"( מסדירים את היחסים בין העמותה לבין כל אדם
הגולש ו/או העושה שימוש )לרבות רכישה( באתר, במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים
הכלולים בו )להלן: "המשתמש"(. מובהר כי כל שימוש )לרבות רכישה( כאמור כפופים לתנאיהשימוש.

4.1 .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים
המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

5.1 .זמינות המידע, התכנים והמוצרים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות
הדין או להסכמים של העמותה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך העמותה תהיה
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן
ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא
תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

6.1 .תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב(.

7.1 .החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי
פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון
יחיד – אף רבים במשמע.

2 .שימוש באתר

1.2 .השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא )is-as .)כל המידע והנתונים הכלולים
באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק
למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

2.2 .היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו
את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד . המשתמש מתחייב
לשפות את העמותה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לעמותה ו/או מי מטעמה כתוצאה
מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.

3.2 .רישומי המחשב של העמותה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.

3 .הגבלת השימוש באתר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד
מהמקרים הבאים:

1.3 .המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.3 .המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.3 .המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג'
כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.
2

4 .תרומה באמצעות רכישת מוצרים או שירותים באתר
כללי

1.4 .כל הזמנה של מוצר ו/או שירות כפופה לאישור העמותה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות
לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין )לדוגמא,
בשל חוסר במלאי, אי זמינות מקום עסקה של העמותה, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו'( ולא
תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.

2.4 .כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ )במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה
לפי כל דין(. העמותה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת
לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם
באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי
המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס
להזמנה שכבר אושרה.

3.4 .תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף )שלא
הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא( או חשבון PayPal תקף. יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי
ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, למעט כרטיס
מסוג "דיינרס" ) Diners .)היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי
כלשהו, המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ "ל נעשה על דעתו ובהסכמתו
המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה
וישפה את העמותה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או
צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

4.4 .אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר אך ורק באישור הורה ו/או
אפוטרופוס חוקי. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן
לבטל עסקאות ו/או הזמנות , על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת
לגיל 18 .
ביצוע הזמנות

5.4 .במסגרת הזמנת מוצרים דרך האתר, ייתכן ויידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים הנדרשים
לצורך ביצוע ההזמנה )למשל, פרטי המשתמש, אמצעי תשלום, אופן המשלוח, כתובת המשלוח,
מועד, וכיו"ב(. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע
ההזמנה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, העמותה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט,
תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש . העמותה לא תישא בכל אחריות בגין
טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים כאמור בקשר עם ביצוע ההזמנה.

6.4 .לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל המשתמש אישור על קליטת ההזמנה ובמקביל תבצע העמותה
בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם
אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה )בהתאם לפרטים שנמסרו בעת עריכת
ההזמנה(. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי ו/או על ידי Paypal ,יקבל
המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של העמותה בדבר זמינות פריט
ו/או שירות כלשהו של ההזמנה, והעמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך
שינוי פרטי ההזמנה .

7.4 .העמותה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים ברשימת המוצרים
באתר, להחליף איזה מהמוצרים ו/או השירותים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים ו/או
השירותים מהרשימה. היה ו המוצר אינו קיים במלאי ו/או העמותה אינה יכולה לספק את השירות,
לא תהא העמותה מחויבת במכירת המוצר ו/או אספקת השירות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה בעניין זה כלפי העמותה. למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל לא יחול ביחס
להזמנות שכבר אושרו.
3

8.4 .תמונות המוצרים ו/או השירותים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העמותה.

9.4 .העמותה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך
יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, העמותה
לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
אספקה; מדיניות משלוחים

10.4 .בכפוף לאישור ההזמנה על ידי העמותה, המשתמש יהיה רשאי לקבל מוצרים שהוזמנו דרך
האתר באמצעות שליח, לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. דמי המשלוח
יהיו כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת. המשלוח יסופק תוך 28 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה
על-ידי העמותה בכפוף למדיניות חברות המשלוחים. כמו כן מובהר כי משלוח כאמור יתאפשר
אך ורק באזורי משלוח מסוימים כפי שייקבעו על ידי העמותה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,
ובכפוף להוראות הדין. אזורי המשלוח שאליהם ניתן לבצע הזמנה יפורסמו באתר ויהיו זמינים
למשתמש טרם ביצוע ההזמנה.
כמו כן המשתמש יהא רשאי לתאם איסוף עצמי של המוצר ולאסוף אותו ממשרדי העמותה
הממוקמים ליד גבעת אבני, בתיאום מראש. איסוף עצמי כאמור לא יהיה כרוך בתשלום.

5 .ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1.5 .ביטול עסקה ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981( להלן: "חוק הגנת
הצרכן"(. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לעמותה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף
.להלן 5.8

2.5 .משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, כמפורט להלן:
עסקה לרכישת מוצרים – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או קבלת
המסמך הכולל את פרטי העסקה – לפי המאוחר.
עסקה לרכישת שירותים – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך הכולל את
פרטי העסקה – לפי המאוחר. ככל שמדובר בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות
ובין אם לאו. ככל שמדובר בעסקה שאינה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני
ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

3.5 .במקרה של ביטול עסקה מצד המשתמש עקב אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים
אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל
הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד העמותה, לא תגבה העמותה כל דמי ביטול. במקרה של
ביטול עסקה מצד המשתמש עקב כל סיבה אחרת )קרי, מטעמי נוחות(, תהא רשאית העמותה
לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 משווי העסקה או 100 – ₪ לפי הנמוך מביניהם.
מבלי לגרוע מהאמור, בעסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את
התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

4.5 .למען הסר ספק, במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר, והמשתמש קיבלו לידיו, יידרש
המשתמש להחזיר את המוצר לידי העמותה או לאפשר לעמותה לאסוף את המוצר.

5.5 .על אף האמור לעיל, מובהר כי ביחס למשתמש שהינו אדם עם מוגבלות )כהגדרתו בחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 , )אזרח ותיק )מי שמלאו לו 65 שנים( או עולה חדש
)מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד
העלייה והקליטה(, משך הזמן לביטול עסקה כמפורט לעיל יהא 4 חודשים במקום 14 יום, לפי
העניין, ובלבד שההתקשרות בין העמותה לבין משתמש כאמור כללה שיחה, ובכלל זה שיחה
באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, העמותה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג
בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם
להוראות חוק הגנת הצרכן.
4

6.5 .המשתמש יהיה רשאי להודיע לעמותה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
04-6608999 :בטלפון
בפנייה בדואר רשום בכתובת: עמותת כפר נהר הירדן, ת"ד 407 גבעת אבני
[email protected] :אלקטרוני בדואר
באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "צור קשר".

7.5 .בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת
ההודעה גם את הסיבה לביטול, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

8.5 .כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד.

6. שירותים המוצעים באתר
כחלק ממטרת האתר, מציע האתר את השירותים שלהלן:
1.6 האתר מכיל מידע, תכנים ושירותים, ובכללם הצגת פרויקטים התנדבותיים אשר אליהם יכול המשתמש להגיש בקשה להירשם.

2.6 כמו כן, הארגון מאפשר לגולשים לתרום כסף לטובת פעילות הארגון באמצעות אתר זה ,  על ידי שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שירותי צד שלישי כגון Bit  או שירותי תשלום דומים ("חברת התשלום").

3.6 המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (As Is). יתכן שהמידע אינו מדויק, שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, הארגון אינו אחראי לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע או לתוכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

4.6 מובהר בזאת כי הארגון אינו מתחייב כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והארגון רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר (לרבות הפרויקטים ההתנדבותיים) ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הארגון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
7. נוהל מתן או ביטול תרומה
1.7 בעת מתן תרומה באתר באמצעות חברת התשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי. לאחר אישור התרומה הארגון ינפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.

2.7 כל משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לארגון על מנת לשנות את סכום התרומה או לבטל את התרומה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. בקשה לביטול התרומה תעשה באמצעות פנייה באחת מן הדרכים הבאות:

04-6608999 :בטלפון
בפנייה בדואר רשום בכתובת: עמותת כפר נהר הירדן, ת"ד 407 גבעת אבני
[email protected] :אלקטרוני בדואר
באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "צור קשר".

3.7 הארגון יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת התשלום. במידה והארגון יחוייב על ידי חברת התשלום בגין השינוי או הביטול  יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול כאמור.

4.7 הארגון רשאי להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שפעולותיו נעשות בהתאם למטרות הארגון.

8 .מדיניות פרטיות

1.8 .הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך
ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת העמותה במסגרת
השימוש באתר )ביחד להלן : "פרטי המשתמש "(, יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

2.8 .השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש לעמותה מהווה הסכמה מצדו של
המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי העמותה, וכי ייעשה במידע זה שימוש,
למטרות הפעלת האתר, מתן שירותים למשתמש, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אל המשתמש,
מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לצורך ניתוח, בקרה
ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים )מידע זה לא יזהה אותך אישית(. המשתמש מסכים
לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש,
והעמותה לא תיחשב כמפר ה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל
מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

3.8 .לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לעמותה ומסירת פרטי
המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש )אולם – ככל
והמשתמש יבחר שלא למסור את פרטי המשתמש כאמור, ייתכן כי אותו משתמש לא יוכל ליהנות
מכל או חלק מהשירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או ייתכן שהעמותה לא תוכל לספק לאותו
משתמש את השירותים המבוקשים.

4.8 .העמותה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים
המפורטים להלן: )א( אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם תקבל התראה
לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת,
טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין העמותה; )ג( אם
העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהעמותה תמזג את עסקיה
עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר
יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; )ד( אם תועלה טענה או יתעורר
חשד אצל העמותה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או
במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; )ה( אם תועלה טענה
או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי
חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; )ו( אם תועלה טענה
או יתעורר אצל העמותה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם
העמותה ו/או עם מי מטעמה ; )ז( אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים
למשתמש, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה , שותפים עסקיים, המעורבים בתפעול
האתר או במתן השירותים המוצעים על ידי האתר, הנמצאים בישראל או מחוץ לישראל. לא תהיה
למשתמש טענה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש
כאמור.

5.8 .ככל והמשתמש מוסר לעמותה פרטי אדם שלישי עבורו בוצעה ההזמנה, המשתמש מסכים כי
יש בידיו את כל האישורים וההסכמות הנדרשים לצורך מסירת פרטי אותו אדם לעמותה
והמשתמש מתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתביעה או דרישה
שתועלה כנגדה מצד כל אדם בגין שימוש בפרטים אלו.

)Cookies( עוגיות. 6.8
העמותה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (Cookies (לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי
לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר
להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
עוגיות (Cookies (הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק
מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה
המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן
ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר
ועוד.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך
נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי
להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך
האתר.

7.8 .דואר שיווקי
העמותה רשאית, אך אינה מחויבת, לשלוח למשתמש פרסומות, מבצעים, מכירות, עדכונים,
חדשות וכו' )"דואר שיווקי"(, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS ,בכפוף
לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת )טלקומוניקציה ושידורים(
התשמ"ב- 1982 "( חוק התקשורת "(. המשתמש רשאי לבחור להפסיק לקבל את הדיוור השיווקי
מהעמותה בכל עת על ידי פנייה לעמותה בכתב או באמצעות אותו אופן בו נשלח הדיוור השיווקי,
על פי העדפת המשתמש.

9 .קניין רוחני

1.9 .מלוא זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג שהן(, לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות
היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות )ומבלי לגרוע(: תכנים, עיצוב,
ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק
החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של העמותה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי
העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים
של מדינות אחרות, לפי העניין.

2.9 .נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,
להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך )engineering reverse ,)או למכור
באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים
באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה ו/או של אותם צדדים שלישיים )לפי העניין(. כמו
כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של
העמותה או )לפי העניין( של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של העמותה לכך
בכתב ומראש.

3.9 .סימני המסחר באתר הם קניינה של העמותה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או
שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של העמותה
או )לפי העניין( אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

10 .חובות המשתמש
השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

1.10 .הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של
המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי
להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין
שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם
ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של העמותה לכך בכתב

ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע
מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים
כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

2.10 .המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים ב ו
אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

3.10 .המשתמש מתחייב שלא לקשר )link )לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים
הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: )א( מידע או חומר אחר באופן
המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית
אחרת; )ב( מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום,
פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; )ג( מידע או חומר אחר הכולל
וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של העמותה ו/או של צדדים שלישיים
כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או )ד( מידע או חומר
אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של העמותה.

4.10 .המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר
ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע
או לגרום נזק לאתר ו/או לעמותה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

5.10 .המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העמותה, במקרים בהם העמותה תחשוש
כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית
להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP ,להתחקות
אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות
ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של העמותה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה
של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר העמותה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או
על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

11 .הגבלת אחריות

1.11 .מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות
כלשהי בכל אחד מאלה:

1.1.11 .לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים )לרבות הפסד כלכלי, אבדן
רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב(, אשר יגרמו למשתמש
או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של העמותה ו/או
מי מטעמה;

2.1.11 .לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר( וכן לכל הוצאה, אובדן
או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה ב עמותה, לרבות ומבלי לגרוע,
כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות
התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי
הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות,
הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של
תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר
לפעולות בהן תנקוט העמותה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

3.1.11 .לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או
צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת )לרבות בקשר לתקלה ו/אולשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת(.

4.1.11 .לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה
וחדירה למידע )או ניסיון לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי תקשורת או רשת
תקשורת אחרת.

 

5.1.11 .לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה
של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר )או חסימת הגישה אליו( לפרקי זמן סבירים
ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

2.11 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

1.2.11 .ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה העמותה לספק קישורים והפניות לאתרים
ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים )להלן: "אתרים
מקושרים"( בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים.
ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'.
מוסכם כי אין לעמותה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת
פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות
הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו
גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש
ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על
כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד העמותה ו/או
מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

2.2.11 .השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט
ו/או )לפי העניין( רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או
האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. העמותה ו/או מי מטעמה, לא יישאו
באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם
בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה )ומבלי לגרוע( בקשר לטעות, תקלה
או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

3.2.11 .האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות,
ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

4.2.11 .רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה
מצד גורמים שונים. העמותה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות
המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח
זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. העמותה אינה מתחייבת שהאתר
יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר,
ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות
לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע
כאמור ומוותר על כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

12 .שירות לקוחות
לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון:
660899-04 או באמצעות פניית דוא"ל בכתובת:
[email protected]

למען הסר ספק, שירות המשתמשים של האתר אינו מטפל בשאלות או תלונות צרכנים
הנוגעות למכירות המתבצעות באתריה הפיסיים של העמותה.

13 .שונות

1.13 .העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת, את תנאי
השימוש, לפי שיקול דעתה, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים,
בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר.
באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר
לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש
לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו )אם חלו(
בתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס לעסקאות
שאושרו ע"י העמותה, ועל עסקאות כאמור יחולו תנאי השימוש כנוסחם בעת אישור העסקה
מצד העמותה.
48383 – 3027683/18

2.13 .כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים
המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי
השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים
במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

3.13 .במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי
תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה
שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

4.13 .כל שיהוי מצד העמותה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי
תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של
העמותה על זכות כאמור.

תנאי שימוש למצטרפים לעיגול לטובה

  1. על ידי בחירה בהצטרפות לעיגול לטובה באתר הכפר, אני מתיר/ה לעמותת כפר נהר הירדן להעביר את הפרטים שלי, כולל תעודת זהות וארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, לעמותת "עיגול לטובה", לצורך השתתפות בשירות.
  2. בהצטרפות לעיגול לטובה אני מאשר את תנאי השימוש של עיגול לטובה, על פי חברת האשראי שלי:ישראכרט / אמריקן אקספרסלאומי קארד / מקס

כאל / דיינרס