הצהרת פרטיות לנרשמים להשתתפות ו/או התנדבות במחזורי הנופש:

במסגרת ההתקשרות שלך ושל ילדך עם עמותת כפר נהר הירדן, אנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך ושל ילדך, באופן המתואר בהצהרת פרטיות זו להלן.

הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידינו או נמסר לנו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אדם, לרבות, אך לא רק, שם, מס' ת.ז., כתובת, מספר טלפון, דוא"ל, תאריך לידה, מידע רפואי, העדפות צריכה, הרגלי התנהגות, אמצעי תשלום, חשבון בנק, וכו'. אין כל חובה חוקית למסור את המידע האישי, אולם, ללא מסירת המידע, לא נוכל להציע לכם את שירותינו. המידע האישי שייאסף יישמר במאגר מידע של כפר נהר הירדן. באישורך הצהרה זו, הנך מעיד על הסכמתך לאמור בה.

עמותת כפר נהר הירדן תאסוף ותעשה שימוש במידע האישי לצורך ההתקשרות בין הצדדים, לרבות למטרות הבאות: כדי לאפשר מתן שירותים לילדך בצורה מיטבית; ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך; לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; לצורך מתן טיפול רפואי, ככל שנדרש ועל פי דין; על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן וכן לצורך התגוננות במסגרת הליכים משפטיים.

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, אלא במקרים המפורטים להלן: לעובדינו, לספקינו, לצדדים שלישיים, לצורך יישום וביצוע המטרות המפורטות לעיל; אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך או בין ילדך לבינינו; אם כפר נהר הירדן יארגן את פעילותיו במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – אנו נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את האמור בהצהרת פרטיות זו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת הרישום, באמצעות פקס שמספרו: 04-6608986 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].